نقشه برداری زمین


ساختمان و مصالح| طراحی و نقشه برداری

نقشه برداری زمین کلاردشت
نقشه برداری از زمین در کلاردشت
نقشه برداری GPS در کلاردشت
تهیه نقشه UTM در کلاردشت
تهیه نقشه زمین مطابق استاندارد شهرداری کلاردشت جهت ثبت زمین و صدور پلاک ثبتی
پذیرش آگهی 
کلاراپ
نیازمندیهای کلاردشت

نقشه برداری و UTM
نیازمندیهای کلاردشت
UTM سیستم نوین نقشه برداری هوایی برای مشخص نمودن دقیق مرزهای زمین
کلاراپ
نیازمندیهای کلاردشت
لیست فعالین در کلاردشت در رشته نقشه برداری زمین

مهندس بصیر مشتاقی
تهیه GPS و UTM ، نقشه برداری زمینی و هوایی در کلاردشت
09359078164
نقشه برداری و UTM